Verhuurvoorwaarden vakantiewoning ‘t Leienest

Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te B-9031 Drongen, Keuzemeers 12 en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Boeken

 1. U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
 2. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.
 3. Boekingsopdracht en betalingen:
  1. Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
  2. Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom+waarborg te gebeuren. Het restant van de huursom+waarborg dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 3 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur+waarborg te betalen.
  3. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Voor het terugbetalen van de reeds betaalde huur kan men niet verwijzen naar art. 2.4.1 van deze algemene voorwaarden. De annulatievoorwaarden beschreven in art. 2.2.3 zijn dan van kracht. De waarborg (of het aanbetaalde gedeelte) zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

Annuleren

 1. Bedenktijd
  1. Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.
  2. Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.
  3. Bij reservering binnen 3 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.
 2. Annulering door huurder
  1. Annuleringen dienen per brief of per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.
  2. Bij annulering binnen 5 dagen na boeking is het gestelde in artikel 2.1.1 van kracht voor zover dat de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen de 3 weken voor de aanvang van de huurperiode.
  3. Bij niet-(tijdige) betaling (zie art. 1.3.3), annulering na 5 dagen of voor boekingen die plaatsvinden binnen de 3 weken voor de aanvang van de huurperiode zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
  4. Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
  5. Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
  6. Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.
 3. Annulatieverzekering
  1. Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.
  2. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.
 4. Annulering door de eigenaar
  1. Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. Voor de extra kosten (transport en andere kosten) van de huurder zal de eigenaar dit betaalde bedrag vermeerderen met 20%. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag vermeerderd met deze 20%. In geval van overmacht: brand, overstroming, vandalisme… is de eigenaar niet gehouden deze 20% te betalen indien hij de huurder ten laatste 7 dagen voor het begin van de huurperiode kan verwittigen.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van de huurder
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
  3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
  5. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
  6. Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.
  7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
  8. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er is een brandblusser voorzien in de inkomhal en in de leefruimte.
  9. Huisdieren worden niet toegelaten tot de woonst. Hierop wordt streng toezicht gehouden. Wij willen het huis ook openstellen voor mensen die lijden aan allergieën. Andere huisdieren worden nooit toegelaten.
  10. Sauna. Men is verplicht de instructies voor het gebruik ervan strikt na te leven. Deze instructies bevinden zich in de vakantiewoning. Bij defect aan deze installatie dat niet het gevolg is van een slecht of verkeerd gebruik van het toestel zal de verhuurder dit euvel zo snel mogelijk trachten op te lossen. Indien deze hersteltijd langer dan 1 dag in beslag neemt dan zal de verhuurder een vergoeding uitkeren aan de huurder dat gelijk is aan het aantal dagen dat het toestel buiten gebruik is vermenigvuldigd met €10 met een maximum van €100.
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
  1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
  2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
 3. Aansprakelijkheid van eigenaar
  1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, sauna, vijver of tuinen.
  2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
  3. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
  5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
  6. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Gent.

Maximaal aantal personen

 1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) in dit geval 7, kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
 3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 4. Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>7) in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

Het einde van het verblijf – Eindschoonmaak

 1. Einde van het verblijf
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.
  2. Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
 2. Verlaten woning
  1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten en de airco uit. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: 15€ x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.

Huisvuil sorteren

 1. Men dient het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst en kan er een boete volgen. Deze boete wordt verhoogd met 50% en zal worden verhaald op de huurder aangezien de eigenaar deze sortering dan moet doen wat extra tijd kost.
 2. Het glas en aardewerk is door de huurder zelf naar de glascontainer of containerpark te brengen.

Linnengoed

 1. Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt en slaapklaar. Bij einde huur mag u de bedden open leggen en laat U de lakens liggen. Bedspreien blijven liggen. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.
 2. Het badlinnen laat U achter in de wasmanden, in de badkamers.
 3. De badjassen laat U achter in badkamer aan de kapstokken

Aankomst en vertrek

 1. Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
 2. Indien uw aankomstuur afwijkt van 16:00 vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
 3. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.
 4. Vertrekuur: elke dag tot 10u.
 5. Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.

Waarborg

 1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse (sleutelbewaarder).
 3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Op aanvraag kan men (vooraf) een detail bekomen voor de kosten die in rekening worden gebracht bij schade of verlies van de inventaris.
 4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste drie weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
 6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
 7. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
 8. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

Gegevens verhuurder:

Sylviane Henderick, Keuzemeers 12, 9031 Drongen, Tel: 0474/89.46.12, info@tleienest.be