Algemene verhuurvoorwaarden Waterspoor sloep Matiz

Verhuurvoorwaarden Waterspoor sloep “Matiz

 

Artikel I – Verhuurdersverplichtingen

 

I.1. Overdracht en uitrusting sloep
Bij de aanvang van de huurperiode draagt ‘t Leienest de sloep over aan de huurder. ‘t Leienest draagt er zorg voor dat de sloep in goede staat en schoon verkeert, en voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting en voldoende brandstof.
I.2. Verzekeringen
‘t Leienest is verplicht de sloep ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ‘t Leienest en huurder overeengekomen vaargebied.

 

Artikel II – Huurdersverplichtingen

 

II.1. Minimum leeftijd huurder
De minimum leeftijd van huurder en tevens de kapitein 21 jaar. Legitimatie door middel van een paspoort of identiteitskaart is verplicht.
II. 2. Inventaris & conditielijst
De huurder is verplicht de inventaris- en conditielijst te controleren. Indien de conditie en/of inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventaris- en/of condities lijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.
II. 3. Gebruik sloep
De huurder gebruikt de sloep als een goede huisvader en schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in de sloep aanbrengen. De huurder mag de sloep niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Niet-nakoming kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
II. 4. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.
II. 5. Schade, pech onderweg
De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan ‘t Leienest meedelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van ‘t Leienest. Bij pech onderweg dient de huurder ‘t Leienest telefonisch te verwittigen.
II. 6. Reparaties
De huurder voert zelf geen enkele reparatie uit aan het vaartuig.

 1. 7. Vaaruren
  De huurder verbindt er zich toe de boot voor valavond terug te aan te meren aan de steiger van ‘t Leienest. Het is de huurder ten strengste verboden in het donker te varen. Bij inbreuk wordt de overeenkomst onmiddellijk verbroken en wordt de gestelde waarborg ingehouden.
 2. 8. Inlevering sloep einde huurperiode
  Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de sloep bezemschoon over aan ‘t Leienest op de overeengekomen tijd aan de steiger van ‘t Leienest en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Indien de sloep niet op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, wordt per uur ophaalkosten 45 euro berekend.

Artikel III – Huur en borg

 

III.1. Prijs
De huurprijs wordt bepaald door het geboekte verblijf. De prijs is inclusief brandstof, verzekering en eindschoonmaak. De sloep moet bezemschoon worden ingeleverd.
III. 2. Betaling huur, borg en eigen risico.
De volledige huursom dient bij de boeking op onze rekening te worden overgeschreven De borg wordt ter plaatse in contanten betaald en wordt bij het einde van de huurperiode gerestitueerd mits de boot zonder schade wordt teruggegeven. Schade aan de boot of aan de inventaris wordt met de borg verrekend.

 

 

 

Artikel IV – Aansprakelijkheid, verzuim en wanprestatie

 

 1. 1. Aanprakelijkheid
  De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de sloep, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de sloep onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 1 bedoelde verzekering in geval hij de sloep gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.
  IV. 2. Ontbinding van huurovereenkomst
  Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
  De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
  IV. 3. Reparatiekosten als gevolg van wanprestatie
  Indien de sloep door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de sloep in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
  IV. 4. Verzuim
  Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. ‘t Leienest kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en de sloep onmiddellijk tot zich nemen. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is ‘t Leienest gerechtigd rente van 8% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

Artikel V – Annulering

 1. 1.  Annuleringskosten

De huurder is in de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren ten laatste 2 dagen voor zijn aankomst.

Alle annulaties binnen de 48 uur voor aankomst worden niet terugbetaald.
Artikel VI — Klachten en geschillen

 

 1. 1. Klachten
  Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij ‘t Leienest. Klachten worden uitsluitend door ‘t Leienest in behandeling genomen mits de klacht eerst tijdens de huurperiode binnen 24 uur na ontstaan klacht aan de verhuurder is voorgelegd, en ten tweede uiterlijk binnen één maand na afloop van huurperiode, schriftelijk bij de verhuurder aanhangig heeft gemaakt, met duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.
  VI. 2. Belgisch recht van toepassing
  Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen de huurder en ‘t Leienest over de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door ‘t Leienest worden voorgelegd aan de rechtbank te Gent.

 

 

Artikel VII – Afwijkingen en wijzigingen van de voorwaarden

 

VII. 1. Individuele afwijkingen
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen en/of uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.